Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. OZ rozoznáva status:

  • sympatizant OZ
  • aktívna účasť na 1 akcii organizovanej OZ – adept na členstvo
  • aktívna účasť na 3 akciách organizovaných OZ + pohovor s aspoň 3 kmeňovými členmi – riadny člen
  • kmeňový člen (zakladajúce osoby)
  • čestný člen

  výhody riadneho členstva:

  • prístup k uzavretému fóru osx.sk
  • veto pri prijímaní nových členov
  • zľava na propagačné predmety predávané prostredníctvom OZ
  • právo navrhovať zmeny v stanovách OZ
  • iba člen sa zúčastňuje na valnom zhromaždení a má právo hlasovať o zmenách a doplnkoch stanov
  • iba člen môže kandidovať na funkciu v orgánoch OZ
  • prednostné informovanie o všetkých akciách
  • možnosť obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 3. O prijatí za prvých členov združenia rozhodujú zriaďovatelia, o prijatí ostatných členov združenia rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky.
 4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 5. Dokladom členstva je zápis do protokolu členov združenia.
 6. Zánik členstva:
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
  • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení s nadpolovičnou väčšinou hlasov
  • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
  • zánikom združenia
  • neplatením členských príspevkov po dobu troch mesiacov
 7. Členské príspevky
  • členské príspevky sú vo výške 10€/mesačne, pre študentov 5€/mesačne
  • člen môže požiadať predsedníctvo o zľavu, resp. o odpustenie členského prípadu pokiaľ má na to oprávnené dôvody
  • členské je splatné do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý je príspevok hradený
  • člen môže zaplatiť členské vopred bez časového obmedzenia
  • v prípade vystúpenia z občianskeho združenia sa už vložený členský príspevok nevracia