Stanovy

Stanovy Občianskeho združenia

Článok 1.

Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: Správna vec

Článok 2.

Cieľ a činnosť

Cieľom združenia je:

 • podpora aktivít a vzdelávacích programov týkajúcich sa kultúry, médií a občianskych práv,
 • upevňovanie národného povedomia pomocou rozvoja aktivít na podporu vzdelávania, kultúry a športu,
 • hľadanie možností riešenia hospodárskych, spoločenských a sociálnych problémov s dôrazom na národný a občiansky prospech,
 • modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie,
 • podpora aktivít súvisiacich s rozvojom regiónov a Slovenska ako celku,
 • podpora vývoja, rozvoja a uplatnenia moderných technológií v praxi,

Pri napĺňaní cieľa združenie:

 • organizuje výchovno-vzdelávacie podujatia v rámci osvetových a prevenčných programov,
 • vydáva periodickú a neperiodickú tlač,
 • organizuje kurzy, semináre a školenia na podporu získania technickej gramotnosti,
 • organizuje kultúrne, športové a spoločenské podujatia,
 • vyhľadáva, oslovuje, podporuje a zúčastňuje sa na programoch a projektoch, ktoré sú v súlade s cieľom združenia,
 • aktívne spolupracuje s inými organizáciami pôsobiacimi v rovnakej oblasti.

Článok 3.

Členstvo

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
 2. OZ rozoznáva status:

  • sympatizant OZ
  • aktívna účasť na 1 akcii organizovanej OZ – adept na členstvo
  • aktívna účasť na 3 akciách organizovaných OZ + pohovor s aspoň 3 kmeňovými členmi – riadny člen
  • kmeňový člen (zakladajúce osoby)
  • čestný člen

  výhody riadneho členstva:

  • prístup k uzavretému fóru osx.sk
  • veto pri prijímaní nových členov
  • zľava na propagačné predmety predávané prostredníctvom OZ
  • právo navrhovať zmeny v stanovách OZ
  • iba člen sa zúčastňuje na valnom zhromaždení a má právo hlasovať o zmenách a doplnkoch stanov
  • iba člen môže kandidovať na funkciu v orgánoch OZ
  • prednostné informovanie o všetkých akciách
  • možnosť obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 3. O prijatí za prvých členov združenia rozhodujú zriaďovatelia, o prijatí ostatných členov združenia rozhoduje predsedníctvo združenia na základe písomnej prihlášky.
 4. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 5. Dokladom členstva je zápis do protokolu členov združenia.
 6. Zánik členstva:
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
  • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení s nadpolovičnou väčšinou hlasov
  • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
  • zánikom združenia
  • neplatením členských príspevkov po dobu troch mesiacov

Článok 4.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo najmä:
  • podieľať sa na činnosti združenia
  • voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia
  • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia
 2. Povinnosti člena sú najmä:
  • dodržiavať stanovy združenia
  • plniť uznesenia orgánov združenia
  • aktívne sa podieľať na činnostiach združenia
  • platenie členských príspevkov

Článok 5.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 • valné zhromaždenie
 • predsedníctvo
 • štatutárny orgán
 • dozorná rada

Článok 6.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
 2. Valné zhromaždenie najmä:
  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky
  • volí a odvoláva členov predsedníctva
  • volí a odvoláva členov dozornej rady
  • schvaľuje plán činnosti, výročnú správu
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
  • rozhoduje o zrušení združenia
 3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných členov.

Článok 7.

Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je dvojročné. Predsedníctvo sa schádza najmenej raz štvrťročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných členov.
 3. Predsedníctvo najmä:
  • volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu
  • riadi a zabezpečuje činnosť združenia
  • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia
  • vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
  • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia
  • rozhoduje o naložení s majetkom získaným darmi, členskými príspevkami a financiami od sponzorov
 4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  • zriaďovať sekretariát a ustanovovať vedúceho sekretariátu

Článok 8.

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva

Článok 9.

Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu
 2. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve
 3. Dozorná rada má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba zvolia predsedu. Schádza sa najmenej raz ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijme väčšinou prítomných členov.
 4. Dozorná rada najmä:
  • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie
  • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku

Článok 10.

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom
 2. Zdrojmi majetku sú:
  • dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia
  • výnosy majetku
  • iné príjmy z podpornej činnosti pri naplňovaní činnosti združenia
  • členské príspevky
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok 11.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak združenie zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia.
 4. S likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.