Stručne o nás

Cieľom združenia je:

 • podpora aktivít a vzdelávacích programov týkajúcich sa kultúry, médií a občianskych práv,
 • upevňovanie národného povedomia pomocou rozvoja aktivít na podporu vzdelávania, kultúry a športu,
 • hľadanie možností riešenia hospodárskych, spoločenských a sociálnych problémov s dôrazom na národný a občiansky prospech,
 • modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie,
 • podpora aktivít súvisiacich s rozvojom regiónov a Slovenska ako celku,
 • podpora vývoja, rozvoja a uplatnenia moderných technológií v praxi,

Pri napĺňaní cieľa združenie:

 • organizuje výchovno-vzdelávacie podujatia v rámci osvetových a prevenčných programov,
 • vydáva periodickú a neperiodickú tlač,
 • organizuje kurzy, semináre a školenia na podporu získania technickej gramotnosti,
 • organizuje kultúrne, športové a spoločenské podujatia,
 • vyhľadáva, oslovuje, podporuje a zúčastňuje sa na programoch a projektoch, ktoré sú v súlade s cieľom združenia,
 • aktívne spolupracuje s inými organizáciami pôsobiacimi v rovnakej oblasti.